รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 276,650,000 30.01
2. Unity I. Capital Limited 196,070,000 21.27
3. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 69,162,200 7.50
4. นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,581,000 3.75
5. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,580,900 3.75
6. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,580,900 3.75
7. BANK OF SINGAPORE LIMITED 9,500,000 1.03
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน 4,020,000 0.44
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3,302,700 0.36
10. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 3,078,700 0.33