รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อบริษัทย่อย ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้น
(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
จำนวนหุ้น
(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
กลุ่มครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล 1
บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (“PME”) 2 276,650,000 40.0 276,650,000 30.0
Unity I. Capital Limited (“UNITY”) 3 242,070,000 35.0 196,070,000 21.3
นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 69,162,200 10.0 69,162,200 7.5
นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,581,000 5.0 34,581,000 3.8
นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,580,900 5.0 34,580,900 3.8
นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,580,900 5.0 34,580,900 3.8
รวม 691,625,000 100.0 645,625,000 70.0
บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ - - 276,375,000 30.0
รวมทั้งสิ้น 691,625,000 100.0 922,000,000 100.0
หมายเหตุ:
  1. กลุ่มครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล เป็นการเปิดเผยเพื่อให้ทราบถึงสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล ตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต มิใช่การจัดกลุ่ม Acting in concert ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 7/2552 เรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามาตรา 246 และ 247
  2. PME เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ในสัดส่วนร้อยละ 28.0 24.0 24.0 และ 24.0 ตามลำดับ
  3. UNITY เป็นบริษัทที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ในสัดส่วนร้อยละ 28.0 24.0 24.0 และ 24.0 ตามลำดับ