เลือกปี
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
วิดิโองานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับชม
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หนังสือมอบฉันทะ (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  • แบบ ก
ดาวน์โหลด
  • แบบ ข
ดาวน์โหลด
  • แบบ ค (ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
ดาวน์โหลด