ชื่อ นายณัฐพรรษ ตันบุญเอก
ตำแหน่ง นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-628-0991-2 #165
นายธนาธิษณ์ ธนินกุลณิภัทร์
นักลงทุนสัมพันธ์
02-628-0991-2 #162