วันที่ กิจกรรม สถานที่
20 ส.ค. 2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 เวลา 10:10 - 11:10 น.
ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 พ.ค. 2561 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 เวลา 10:10 - 11:10 น.
ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 เม.ย. 2561 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง คริสตัล บอลรูม โรงแรมตะวันนา
เลขที่ 80 ถนน สุรวงศ์ แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
5 มี.ค. 2561 วันพบปะนักลงทุน รายปี 2560 เวลา 10:10 - 11:10 น.
ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 พ.ย. 2560 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2560 เวลา 16:30 - 17:45 น.
ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย