SSP : THB
8.95
+0.25 (2.87%)
ปริมาณ (หุ้น) 6,343,100
มูลค่า 55,714,275
ช่วงราคาระหว่างวัน: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: -
ปรับปรุงล่าสุด: 20 ก.ย. 2561 16:38

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
คอมมิชชั่น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
คอมมิชชั่น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
มูลค่าขายสุทธิ
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น กำไร (ขาดทุน) สุทธิ อัตราผลตอบแทน
บาท บาท %