โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ชื่อบริษัท
SPN บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด SI บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
AE บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จำกัด SN บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จำกัด
EP บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จำกัด SGP S. Global Power Limited
PE บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด SEG Surge Energy Corporation Limited
PTG บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จำกัด ACM Access C Management Limited
PPP บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด SJC Seijo Corporation
SCS บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จำกัด SSH SS Hidaka No Mori G.K.
SRP บริษัท สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จำกัด GSSE GSSE G.K.
SS บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด ZOUEN Zouen Energy G.K.
SSC บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด    
หมายเหตุ:
1 ครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล ประกอบไปด้วย (1) นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล (2) นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล (3) นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ (4) นายธนวรรธน์ไกรพิสิทธิ์กุล
2 S EG ลงทุนใน SSH GSSE และ ZOUEN ในฐานะนักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค โดยจะได้รับส่วนแบ่งกำไรในอัตราร้อยละ 86.9 ประมาณร้อยละ 90.0 และประมาณร้อยละ 100.0 ตามลำดับ ตามสัดส่วนเงินลงทุนที่ SEG ลงทุน
3 นักลงทุนทีเคอีก 2 รายเป็นผู้จัดหาเงินลงทุนส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 13.1 โดยนักลงทุนทีเค ดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4 นักลงทุนทีเคอีก 1 รายเป็นผู้จัดหาเงินลงทุนส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 10.0 โดยนักลงทุนทีเค ดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5 Unity I. Capital Limited (“UNITY”) เป็นบริษัทที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
6 บริษัทแกน