ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย) บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาอังกฤษ) Sermsang Power Corporation Public Company Limited
ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
เลขทะเบียนบริษัท 0107560000010
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 922,000,000 บาท
จำนวนหุ้น 922,000,000 หุ้น
ราคาพาร์ 10 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2628-0991-2
โทรสาร 0-2628-0993
เว็บไซต์ www.sermsang.com
เลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0 2628 0991-2 #257
อีเมล: sarmornmart.c@sermsang.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 0 2628 0991-2 #162
อีเมล:
natthapatt@sermsang.co.th

thanatis.t@sermsang.co.th
prachya.s@sermsang.co.th