2558 2559 2560 ไตรมาส
1/2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
/ Statement of financial position (Unit : Million Baht)
       
สินทรัพย์รวม
(Total Assets)
3,624.9 4,962.6 8,269.8 8,890.5
หนี้สินรวม
(Total Liabilities)
2,831.2 3,665.8 4,848.2 5,326.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(Total shareholders' equity)
793.7 1,296.8 3,421.7 3,563.7
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
/ Statement of comprehensive income
       
รายได้จากการขายไฟฟ้า
(Sale revenue from electricity sale)
846.2 869.2 871.7 221.6
รายได้รวม
(Total sale revenues)
852.6 876.7 877.1 222.4
กำไรสุทธิ
(Net Profit)
498.5 447.4 334.6 106.0
กำไรสุทธิ (ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท)
(Net Profit (attributed to company’s shareholders))
67.2 448.6 339.8 106.6
กำไรจากการดำเนินการหลังปรับปรุง
(Core Operating Profit)
495.3 487.2 472.1 116.0
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
/ Financial ratio (%)
       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์*
(Return on Asset) / ROA
14.9 10.4 5.1%* 4.9%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น*
(Return on Equity) / ROE
81.4 42.8 14.2%* 12.1%

* คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)