นายกำธร วังอุดม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายธนา บุบผาวาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)

นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการ