คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธนา บุบผาวาณิชย์

กรรมการตรวจสอบ

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

กรรมการตรวจสอบ

นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการบริหาร

นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการบริหาร

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์

นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์

กรรมการบริหารความเสี่ยง